Search
Close this search box.

Pääkirjoitus, Länsi-Suomen Herännäislehti 2/2022

Inkerin kirkon koulutuskeskus Keltossa – sisätilojen rakentaminen jatkuu

Timo Laato, päätoimittaja

LSRY:n lähetyshanke Inkerin kirkon koulutuskeskuksen auditoriorakennuksen rakentamiseksi jatkuu. Itse ra­kennus valmistui jo hyvissä ajoin viime vuoden puolella, lähes vuoden aikataulua edellä. Nyt jatkuu sisätilo­jen viimeistely ja kalustaminen sekä muun tarpeellisen opetusvälineistön hankkiminen. Venäjällä tämä merkit­see suurempaa kustannuserää kuin mihin olemme Suomessa tottuneet. Valmis rakennus ei sisällä esim. keittiökaapistoja tai WC-kalusteita. Audiovisuaalisten yhteyksien ja laitteistojen hankinta maksaa myös mel­ko lailla.

Viimeistelyn kustannusarvio on noin 90 000 euroa. Inkerin kirkolla ei ole varoja näin suurimittaiseen pro­jektiin. Silti tarve koulutuskeskuksen tilojen laajentamiseen on iso. Seurakuntien kaikki työntekijät koulute­taan paikan päällä ja/tai etäopetuksen avulla. Kirkko siis itse vastaa työntekijöidensä koulutuksesta, jolloin opetuksen taso voidaan taata paremmin ja opetuksen sisältöä tarkistaa tarvittaessa. Inkerin kirkon papiston jatkokoulutusta toteutetaan Göteborgissa, yhteistyössä amerikkalaisen luterilaisen yliopiston kanssa erityi­sen STM-tutkinnon puitteissa (Master of Sacred Theology). Jatkossa olisi hyvä pystyä luomaan pienimuotoi­nen stipendirahasto näille jatko-opiskelijoille. Heidän koulutukseensa kuuluu yhdeksän yhden viikon kestä­vää kurssia, niihin liittyvät monimuotoiset kirjalliset tehtävät noin kolmen vuoden aikana sekä vaativahko lopputyö. Yhteen kurssiin osallistuminen kustantaa matkakuluina noin 500 euroa yhtä opiskelijaa kohti. Osa kursseista voi­taneen käydä etäyhteyksien avulla. Näin ollen yhden opiskelijan matkakulut olisivat yhteensä noin 3 500-4 000 euroa. Uskoisin, että osa opiskelijoiden matkakuluista saataisiin maksuun muilla tavoin.

Mainittakoon vielä, että LSRY:n lähetyshanke on yhteistyöhanke Inkerin kirkon ja Suomessa toimivan ruotsinkielisen ”Laestadianernas Fridsföreningars Förbund” -järjestön sekä monien yksittäisten lahjoittajien kanssa. Seuraavassa julkaisemme piispa Ivan Laptevin kiitoskirjeen rukoilevaiskansalle. Siinä hän toivoo ja pyytää, että jatkaisimme antamaamme tukea rakennusprojektin loppuun saattamiseksi. Julkaisua varten tekstiä on hiukan lyhennetty ja muokattu.

Rakkaat veljet ja siskot

Lähestyn teitä kiitos- ja pyyntökirjeellä. Inkerin ev.lut. kirkon Teologisen Instituutin uuden auditorion raken­ta­minen on edistynyt pitkälle juuri teidän apunne kautta. Kiitos Jumalalle ja kiitos teille! Saimme raken­nus­projektin ensimmäisen vaiheen päätökseen viime syksynä. Olemme pysyneet aiotussa kus­tan­nusarviossa. Talousarviossa pysymistä on edesauttanut osin valuuttakurssitilanne eli euron vahva asema ruplaan nähden viimeisen kahden vuoden aikana. Sopimuksia tehdessämme kurssi oli vielä reilusti alle 1:80, mutta lähes ko­ko rakennusurakan ajan kurssi on pysytellyt yli 1:83. Toisaalta Venäjällä inflaatio rakennustarvikekau­pas­sa on aiheuttanut omia haasteitaan rakentamiselle. Syksyllä rakentaminen oli hetken keskeytyksissä, mutta saadessamme viime marraskuun puolivälissä teiltä lahjoituksen, jossa oli hieman enemmän kuin alun pitäen toivoimme, rohkaistuimme aloittamaan projektin toisen vaiheen. Tahtoisimme saada tilat valmiiksi tietenkin tulevan kevään aikana. Siksi pyydän, että voisitte jatkaa apuanne projektin loppuun saattamiseksi.

Ystävällisin terveisin

Inkerin kirkon piispa Ivan Laptev