Biblia

Edellinen luku, Esran Kirja

Esran Kirja 2

1. Nämä ovat maakunnan lapset jotka läksivät vankeudesta jotka Nebukadnetsar Babelin kuningas oli vienyt Babeliin, ja tulivat Jerusalemiin ja Juudaan jälleen, kukin kaupunkiinsa,
2. Jotka tulivat Serubbabelin, Jesuan, Nehemian, Serajan, Reellajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa; tämä on Israelin kansan miesten * luku:
3. Paroksen lapset, kaksituhatta, sata ja kaksikahdettakymmentä;
4. Sephatian lapset, kolmesataa ja kaksikahdeksattakymmentä;
5. Aran lapset, seitsemänsataa ja viisikahdeksattakymmentä;
6. Pahatmoabin lapset, Jesuan ja Joabin lasten seassa, kaksituhatta, kahdeksansataa ja kaksitoistakymmentä;
7. Elamin lapset, tuhannen kaksisataa ja neljäkuudettakymmentä;
8. Sattun lapset, yhdeksänsataa ja viisiviidettäkymmentä;
9. Sakkain lapset, seitsemänsataa ja kuusikymmentä;
10. Banin lapset, kuusisataa ja kaksiviidettäkymmentä;
11. Bebain lapset, kuusisataa ja kolmekolmattakymmentä;
12. Asgadin lapset, tuhannen, kaksisataa ja kaksikolmattakymmentä;
13. Adonikamin lapset, kuusisataa ja kuusiseitsemättäkymmentä;
14. Bigvain lapset, kaksituhatta ja kuusikuudettakymmentä;
15. Adinin lapset, neljäsataa ja neljäkuudettakymmentä;
16. Aterin lapset Jehiskiasta, yhdeksänkymmentä ja kahdeksan;
17. Betsain lapset, kolmesataa ja kolmekolmattakymmentä;
18. Joran lapset, sata ja kaksitoistakymmentä;
19. Hasumin lapset, kaksisataa ja kolmekolmattakymmentä;
20. Gibbarin lapset, yhdeksänkymmentä ja viisi;
21. Betlehemin lapset, sata ja kolmekolmattakymmentä;
22. Netophan miehet, kuusikuudettakymmentä;
23. Anatotin miehet, sata ja kahdeksankolmattakymmentä;
24. Asmavetin lapset, kaksiviidettäkymmentä;
25. Kirjatjearimin lapset Kephiran ja Berotin, seitsemänsataa ja kolmeviidettäkymmentä;
26. Raman ja Gabaan lapset, kuusisataa ja yksikolmattakymmentä;
27. Mikmaan miehet, sata ja kaksikolmattakymmentä;
28. Betelin ja Ain miehet, kaksisataa ja kolmekolmattakymmentä;
29. Nebon lapset, kaksikuudettakymmentä;
30. Magbiksen lapset, sata kuusikuudettakymmentä;
31. Toisen Elamin lapset, tuhannen, kaksisataa ja neljäkuudettakymmentä;
32. Harimin lapset, kolmesataa ja kaksikymmentä;
33. Lodin, Hadidin ja Onon lapset, seitsemänsataa ja viisikolmattakymmentä;
34. Jerihon lapset, kolmesataa ja viisiviidettäkymmentä;
35. Senaan lapset, kolmetuhatta, kuusisataa ja kolmekymmentä;
36. Papit: Jedajan lapset Jesuan huoneesta, yhdeksänsataa ja kolmekahdeksattakymmentä;
37. Immerin lapset, tuhannen ja kaksikuudettakymmentä;
38. Pashurin lapset, tuhannen, kaksisataa ja seitsemänviidettäkymmentä;
39. Harimin lapset, tuhannen ja seitsemäntoistakymmentä;
40. Leviläiset: Jesuan ja Kadmielin lapset, Hodavian lapsista, neljäkahdeksattakymmentä;
41. Veisaajat: Asaphin lapset, sata ja kahdeksankolmattakymmentä;
42. Ovenvartiain lapset: Salumin lapset, Aterin lapset, Talmonin lapset, Akkubin lapset, Hatitan lapset ja Sobain lapset, kaikkiansa sata ja yhdeksänneljättäkymmentä;
43. Netinimit: Zihan lapset, Hasuphan lapset, Tabaotin lapset,
44. Keroksen lapset, Siahan lapset, Padonin lapset,
45. Lebanan lapset, Hagaban lapset, Akkubin lapset,
46. Hagabin lapset, Samlain lapset, Hananin lapset,
47. Giddelin lapset, Gaharin lapset, Reajan lapset,
48. Resinin lapset, Rekodan lapset, Gassamin lapset,
49. Ussan lapset, Pasean lapset, Besain lapset,
50. Asnan lapset, Meunimin lapset, Rephusimin lapset,
51. Bakbukin lapset, Hakuphan lapset, Harhurin lapset,
52. Batslutin lapset, Mehidan lapset, Harsan lapset,
53. Barkoksen lapset, Siseran lapset, Taman lapset,
54. Netsian lapset, Hatiphan lapset;
55. Salomon palveliain lapset: Sotain lapset, Sopheretin lapset, Perudan lapset,
56. Jaelan lapset, Darkonin lapset, Giddelin lapset,
57. Sephatian lapset, Hattilin lapset, PokeretZebaimin lapset, Amin lapset:
58. Kaikki Netinimit ja Salomon palveliain lapset kolmesataa, yhdeksänkymmentä ja kaksi.
59. Nämät myös menivät ylös Telmelasta, Telharsasta: Kerub, Addani ja Immer, jotka ei tietäneet isäinsä huonetta sanoa ja siementänsä, olivatko Israelista:
60. Delajan lapset, Tobijan lapset, Nekodan lapset, kuusisataa ja kaksikuudettakymmentä;
61. Ja pappein lapsista: Habajan lapset, Hakotsin lapset, Barsillain lapset, joka otti itsellensä emännän Barsillain Gileadilaisen tyttäristä, ja kutsuttiin heidän nimellänsä.
62. Nämä etsivät sukukuntansa polvilukukirjaa, ja ei sitä löydetty, sentähden he pantiin pois pappeudesta.
63. Ja Tirsata sanoi heille, ettei heidän pitänyt syömän kaikkein pyhimmästä, ennenkuin pappi seisois valkeudessa ja täydellisyydessä.
64. Koko joukko yhteen oli kaksiviidettäkymmentä tuhatta, kolmesataa ja kuusikymmentä,
65. Paitsi heidän palvelioitansa ja piikojansa, joita oli seitsemäntuhatta, kolmesataa ja seitsemänneljättäkymmentä; ja heillä oli veisaajia, miehiä ja vaimoja, kaksisataa;
66. Seitsemänsataa ja kuusineljättäkymmentä heidän hevostansa; kaksisataa ja viisiviidettäkymmentä heidän muuliansa;
67. Neljäsataa ja viisineljättäkymmentä heidän kameliansa; kuusituhatta, seitsemänsataa ja kaksikymmentä aasia.
68. Ja monikahdat isäin päämiehistä, kuin he menivät Herran huoneesen, joka on Jerusalemissa, uhrasivat hyvällä mielellä Jumalan huoneen rakennukseksi paikallensa.
69. Ja he antoivat varansa jälkeen rakennuksen tavaraksi yhdenseitsemättäkymmentä tuhatta kultapenninkiä * , ja viisituhatta leiviskää hopiaa, ja sata papin hametta.
70. Niin papit, Leviläiset, ja muutamat kansasta, veisaajat, ja ovenvartiat ja Netinimit asuivat kaupungeissansa, ja koko Israel myös kaupungeissansa.

Seuraava luku, Esran Kirja