Search
Close this search box.

Biblia

Edellinen luku, 1. Aika Kirja

1. Aika Kirja 8

1. Benjamin siitti Belan ensimäisen poikansa, Asbalin toisen, Ahran kolmannen,
2. Noan neljännen, Raphan viidennen.
3. Ja Belalla oli lapsia, Addar, Gera, Abihud,
4. Abisua, Naaman ja Ahoa,
5. Gera, Sephupham ja Huram.
6. Nämät ovat Ehudin lapset, jotka olivat isäin päämiehet niiden seassa, jotka asuivat Gebassa; ja hän vei heitä Manahatiin,
7. Naaman, Ahia ja Gera, hän vei heidät pois, ja siitti Ussan ja Ahihudin.
8. Ja Saharaim siitti Moabin maalla, sittekuin hän heidät tyköänsä laskenut oli, Husimista ja Baerasta hänen emännistänsä.
9. Ja hän siitti emännästänsä Hodesta, Jobabin, Zibian, Mesan ja Malkamin,
10. Jeusin, Sobjan ja Mirman. Nämät ovat hänen lapsensa, isäin päämiehet.
11. Husimista siitti hän Abitobin ja Elpaalin.
12. Elpaalin lapset olivat: Eber, Miseam ja Semer: se rakensi Onon ja Lodin, ja hänen kylänsä.
13. Ja Beria ja Sama olivat isäin päämiehet, niiden, jotka asuivat Ajalonissa: ne ajoivat niitä takaa, jotka asuivat Gatissa.
14. Ja Ahio, Sasak ja Jeremot,
15. Sebadia, Arad, Ader,
16. Mikael, Jispa ja Joha, Berian lapset.
17. Sebadia, Mesullam, Hiski, Heber,
18. Jismerai, Jislia ja Jobab, Elpaanin lapset.
19. Jakim, Sikri ja Saddi,
20. Elienai, Zilletai ja Eliel,
21. Adaja, Beraja ja Simrat, Simein lapset.
22. Jispan, Eber ja Eliel.
23. Abdon, Sikri ja Hanan,
24. Hananja, Elam ja Antotia,
25. Jiphdeja ja Penuel, Sasakin lapset.
26. Samserai, Seharia ja Atalia,
27. Jaeresia, Elia ja Sikri, Jerohamin lapset.
28. Nämät ovat isäin päämiehet heidän sukukunnissansa; ja he asuivat Jerusalemissa.
29. Mutta Gibeonissa asui Gibeonin isä; ja hänen emäntänsä nimi oli Maeka.
30. Ja hänen ensimäinen poikansa oli Abdon, sitte oli Zur, Kis, Baal ja Nadab,
31. Gedor, Ahio ja Seker.
32. Mutta Miklot siitti Simean; ja he asuivat myös Jerusalemissa veljeinsä kohdalla heidän kanssansa.
33. Ner siitti Kisin; Kis siitti Saulin; Saul siitti Jonatanin, Malkisuan, Abinadabin ja Esbaalin.
34. Jonatanin poika oli Meribbaal; Meribbaal siitti Miikan.
35. Miikan lapset olivat: Piton, Melek, Taerea ja Ahas.
36. Ahas siitti Joaddan; Joadda siitti Alemetin, Asmavetin ja Simrin; Simri siitti Motsan.
37. Motsa siitti Binean; hänen poikansa oli Rapha, hänen poikansa Elasa, hänen poikansa Atsel.
38. Mutta Atselilla oli kuusi poikaa, joiden nimet olivat: Esrikam, Bokru, Ismael, Searia, Obadia ja Hanan. Nämät kaikki olivat Atselin pojat.
39. Esekin hänen veljensä lapset: Ulam hänen ensimäinen poikansa, Jeus toinen, Eliphelet kolmas.
40. Mutta Ulamin lapset olivat vahvat miehet ja jalot joutsimiehet, ja heillä oli paljo poikia ja poikain poikia, sata ja viisikymmentä. Nämät kaikki ovat Benjaminin lapsista.

Seuraava luku, 1. Aika Kirja