Search
Close this search box.

Biblia

Edellinen luku, 1. Aika Kirja

1. Aika Kirja 6

1. Levin lapset: Gerson, Kahat ja Merari.
2. Mutta Kahatin lapset: Amram, Jitsehar, Hebron ja Usiel.
3. Amramin lapset: Aaron, Moses ja Mirjam; Aaronin lapset: Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar.
4. Eleasar siitti Pinehaan; Pinehas siitti Abisuan.
5. Abisua siitti Bukkin; Bukki siitti Ussin.
6. Ussi siitti Serajan; Seraja siitti Merajotin.
7. Merajot siitti Amarian; Amaria siitti Ahitobin.
8. Ahitob siitti Zadokin; Zadok siitti Ahimaatsin.
9. Ahimaats siitti Asarian; Asaria siitti Johananin.
10. Johanan siitti Asarian, joka oli pappi siinä huoneessa, jonka Salomo rakensi Jerusalemissa.
11. Asaria siitti Amarian; Amaria siitti Ahitobin.
12. Ahitob siitti Zadokin; Zadok siitti Sallumin.
13. Sallum siitti Hilkian; Hilkia siitti Asarian.
14. Asaria siitti Serajan; Seraja siitti Jotsadakin.
15. Jotsadak myös meni pois, silloin kuin Herra antoi Juudan ja Jerusalemin vietää vankina Nebukadnetsarin kautta.
16. Levin lapset: Gersom, Kahat ja Merari.
17. Ja nämät olivat Gersomin lasten nimet: Libni ja Simei.
18. Kahatin lapset: Amram, Jitsehar, Hebron ja Ussiel.
19. Merarin lapset: Maheli ja Musi. Nämät ovat Leviläisten sukukunnat heidän isäinsä seassa:
20. Gersomin poika oli Libni, hänen poikansa Jahat, hänen poikansa Simma,
21. Hänen poikansa Joah, hänen poikansa Iddo, hänen poikansa Sera, hänen poikansa Jeatrai.
22. Kahatin lapset: hänen poikansa Amminadab, hänen poikansa Kora, hänen poikansa Assir,
23. Hänen poikansa Elkana, hänen poikansa Abiasaph, hänen poikansa Assir,
24. Hänen poikansa Tahat, hänen poikansa Uriel, hänen poikansa Ussia, hänen poikansa Saul.
25. Elkanan lapset: Amasai ja Ahimot,
26. Elkana, hänen poikansa Elkana, hänen poikansa Sophai, hänen poikansa Nahat,
27. Hänen poikansa Eliab, hänen poikansa Jeroham, hänen poikansa Elkana.
28. Samuelin lapset: hänen esikoisensa Vasni ja Abia.
29. Merarin lapset: Maheli, hänen poikansa Libni, hänen poikansa Simei, hänen poikansa Ussa,
30. Hänen poikansa Simea, hänen poikansa Haggia, hänen poikansa Asaja.
31. Ja nämät ovat ne, jotka David asetti veisaamaan Herran huoneesen, kuin arkki lepäsi.
32. Ja he palvelivat virsillä seurakunnan majan asuinsian edessä, siihenasti että Salomo rakensi Herran huoneen Jerusalemissa; ja he seisoivat virassansa asetuksensa jälkeen.
33. Ja nämät ovat ne, jotka siellä seisoivat, ja heidän lapsensa: Kahatin lapsista, Heman veisaaja, Joelin poika, Samuelin pojan,
34. Elkanan pojan, Jerohamin pojan, Elielin pojan, Toan pojan,
35. Zuphin pojan, Elkanan pojan, Mahatin pojan, Amasain pojan,
36. Elkanan pojan, Joelin pojan, Asarian pojan, Zephanian pojan,
37. Tahatin pojan, Assirin pojan, Abiasaphin pojan, Koran pojan,
38. Jitseharin pojan, Kahatin pojan, Levin pojan, Israelin pojan.
39. Ja hänen veljensä Assaph seisoi hänen oikialla puolellansa; ja Assaph oli Berekian poika, Simejan pojan,
40. Mikaelin pojan, Baesejan pojan, Malkian pojan,
41. Etnin pojan, Seran pojan, Adajan pojan,
42. Etanin pojan, Simman pojan, Simein pojan,
43. Jahatin pojan, Gersomin pojan, Levin pojan.
44. Mutta heidän veljensä, Merarin lapset, vasemmalla puolella: Etan Kisin poika, Abdin pojan, Mallukin pojan,
45. Hasabian pojan, Amasian pojan, Hilkian pojan,
46. Amsin pojan, Banin pojan, Samerin pojan,
47. Mahelin pojan, Musin pojan, Merarin pojan, Levin pojan.
48. Ja Leviläiset heidän veljensä olivat annetut kaikkinaisiin virkoihin Jumalan huoneen asuinsiassa.
49. Ja Aaron ja hänen poikansa olivat sytyttäjät polttouhrin alttarilla ja suitsutusalttarilla kaikkinaisissa töissä siinä kaikkein pyhimmässä, sovittamassa Israelia, juuri niinkuin Moses Jumalan palvelia käskenyt oli.
50. Nämät ovat Aaronin lapset: Eleasar hänen poikansa, Pinehas hänen poikansa, Abisua hänen poikansa,
51. Bukki hänen poikansa, Ussi hänen poikansa, Seraja hänen poikansa,
52. Merajot hänen poikansa, Amaria hänen poikansa, Ahitob hänen poikansa,
53. Zadok hänen poikansa, Ahimaats hänen poikansa.
54. Ja nämät ovat heidän asuinsiansa ja kylänsä heidän rajoissansa: Aaronin lasten Kahatilaisten sukukunnasta: sillä arpa lankesi heille.
55. Ja he antoivat heille Hebronin Juudan maalta ja hänen esikaupunkinsa hänen ympäristöltänsä.
56. Mutta kaupungin pellot ja sen kylät antoivat he Kalebille Jephunnen pojalle.
57. Niin antoivat he Aaronin lapsille vapaat kaupungit, Hebronin ja Libnan esikaupunkeinensa, Jaterin ja Estemoan esikaupunkeinensa,
58. Hilen esikaupunkeinensa, ja Debirin esikaupunkeinensa,
59. Asanin esikaupunkeinensa, ja Betsemeksen esikaupunkeinensa;
60. Ja BenJaminin sukukunnasta: Geban esikaupunkeinensa, Alemetin esikaupunkeinensa ja Anatotin esikaupunkeinensa. Ja kaikki kaupungit heidän sukukunnissansa olivat kolmetoistakymmentä kaupunkia.
61. Mutta ne muut Kahatin lapset heidän suvussansa, siitä puolesta Manassen sukukunnasta, saivat kymmenen kaupunkia arvalla.
62. Gersonin lapset heidän sukukuntainsa jälkeen saivat Isaskarin sukukunnalta, Asserin sukukunnalta, Naphtalin sukukunnalta ja Manassen sukukunnalta Basanissa, kolmetoistakymmentä kaupunkia.
63. Ja Merarin lapset heidän sukukuntainsa jälkeen saivat arvalla Rubenin sukukunnalta, Gadin sukukunnalta ja Sebulonin sukukunnalta, kaksitoistakymmentä kaupunkia.
64. Ja Israelin lapset antoivat myös Leviläisille kaupungit esikaupunkeinensa,
65. Ja antoivat arvan jälkeen Juudan lasten sukukunnasta, Simeonin lasten sukukunnasta, BenJaminin lasten sukukunnasta, ne kaupungit, jotka he nimittivät.
66. Mutta ne, jotka olivat Kahatin lasten suvusta, saivat rajakaupunkinsa Ephraimin sukukunnasta.
67. Niin antoivat he heille nämät vapaat kaupungit: Sikemin ja sen esikaupungit, Ephraimin vuorelta, niin myös Geserin ja sen esikaupungit,
68. Jokmeamin ja sen esikaupungit, ja Bethoronin esikaupunkeinensa,
69. Ajalonin esikaupunkeinensa, ja Gatrimmonin esikaupunkeinensa;
70. Niin myös puolesta Manassen sukukunnasta, Anerin esikaupunkeinensa, ja Bileamin esikaupunkeinensa, antoivat he jääneiden Kahatin lasten sukukunnalle,
71. Mutta Gersonin lapsille antoivat he puolesta Manassen sukukunnasta, Golanin Basanissa esikaupunkeinensa, ja Astarotin esikaupunkeinensa;
72. Isaskarin sukukunnasta, Kedeksen esikaupunkeinensa, ja Dobratin esikaupunkeinensa,
73. Ramotin esikaupunkeinensa, ja Anemin esikaupunkeinensa;
74. Asserin sukukunnasta, Masalin esikaupunkeinensa ja Abdonin esikaupunkeinensa,
75. Hukokin esikaupunkeinensa, ja Rehobin esikaupunkeinensa;
76. Naphtalin sukukunnasta, Kedeksen Galileassa esikaupunkeinensa, Hammonin esikaupunkeinensa ja Kirjataimin esikaupunkeinensa.
77. Muille Merarin lapsille antoivat he Sebulonin sukukunnasta, Rimmonin esikaupunkeinensa, ja Taborin esikaupunkeinensa;
78. Ja tuolta puolen Jordania Jerihoon päin, itään käsin Jordanin tyköä, Rubenin sukukunnasta, Betserin korvessa esikaupunkeinensa, ja Jahsan esikaupunkeinensa;
79. Kedemotin esikaupunkeinensa, ja Mephaatin esikaupunkeinensa;
80. Gadin sukukunnasta, Ramotin Gileadissa esikaupunkeinensa, Mahanaimin esikaupunkeinensa,
81. Ja Hesbonin esikaupunkeinensa, ja Jaeserin esikaupunkeinensa.

Seuraava luku, 1. Aika Kirja