Search
Close this search box.

Biblia

Edellinen luku, 1. Aika Kirja

1. Aika Kirja 3

1. Nämät olivat Davidin pojat, jotka hänelle syntyneet olivat Hebronissa: Amnon esikoinen, joka syntyi Ahinoamista Jisreeliläisestä, toinen Daniel Abigailista Karmelilaisesta.
2. Kolmas Absalom Maakan poika Talmain Gessurin kuninkaan tyttären, neljäs Adonia Haggitin poika,
3. Viides Sephatia Abitalista, kuudes Jitream, hänen emännästänsä Eglasta.
4. Nämät kuusi ovat hänelle syntyneet Hebronissa. Ja hän hallitsi siellä seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta; mutta Jerusalemissa hallitsi hän kolmeneljättäkymmentä ajastaikaa.
5. Ja nämät ovat hänelle syntyneet Jerusalemissa: Simea, Sobab, Natan ja Salomo, ne neljä Batsuasta Ammeelin tyttärestä.
6. Sitte Jibhar, Elisama ja Eliphalet,
7. Nogah, Nepheg ja Japhia,
8. Elisama, Eljada, Eliphelet; ne yhdeksän.
9. Nämät ovat kaikki Davidin pojat; ilman muiden vaimoin lapsia. Ja Tamar oli heidän sisarensa.
10. Rehabeam oli Salomon poika, hänen poikansa Abia, hänen poikansa Asa, hänen poikansa Josaphat,
11. Hänen poikansa Joram, hänen poikansa Ahasia, hänen poikansa Joas,
12. Hänen poikansa Amasia, hänen poikansa Asaria, hänen poikansa Jotam,
13. Hänen poikansa Ahas, hänen poikansa Hiskia, hänen poikansa Manasse,
14. Hänen poikansa Amon, hänen poikansa Josia.
15. Mutta Josian pojat olivat: esikoinen Johanan, toinen Jojakim, kolmas Zidkia, neljäs Sallum.
16. Mutta Jojakimin lapset: Jekonia hänen poikansa, Zidkia hänen poikansa.
17. Mutta vangitun Jekonian lapset: hänen poikansa Sealtiel,
18. (Hänen poikansa) Malkiram, Pedaja, Senatsar, Jekamja, Hosama, Nedabja.
19. Pedajan pojat, Zerubbabel ja Simi; Zerubbabelin pojat Mesullam ja Hanania, ja heidän sisarensa Selomit,
20. Hasuba, Ohel, Berekia, Hasadia, Jusabhesed; ne viisi.
21. Hananian pojat Pelatja ja Jesaja; Rephajan pojat, Arnanin pojat, Obadian pojat, Sekanian pojat.
22. Mutta Sekanian lapset: Semaja; ja Semajan lapset: Hattus, Jigal, Baria, Nearia, Saphat; ne kuusi.
23. Nearin lapset: Eljoenai, Hiskia, Asrikam; ne kolme.
24. Eljoenain lapset: Hodajeva, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani; ne seitsemän.

Seuraava luku, 1. Aika Kirja